Allmänna avtalsvillkor

Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och BBO Sweden AB (”Be Better Online”), 556428-5350, och gäller alla avtal som ingåtts mellan Be Better Online och Kunden så länge inte Be Better Online och Kunden skrifligen överenskommit om sådan avvikelse. Specifika avtalsvillkor i avtal mellan Be Better Online och Kunden har alltid företräde, gentemot vad som anges i dessa allmänna avtalsvillkor.

 

Tjänsten

Tjänsten specifieras i avtalet med Kunden / överenskommelsen. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en gjord överenskommelse (”Avtalet”). Ändringar i Avtalet skall ske skriftligt, med båda parters godkännande.

 

Be Better Online:s ansvar

Be Better Online skall efter bästa förmåga leverera tjänster enligt Avtalet till Kunden. Be Better Online äger rätt att anlita underleverantörers tjänster för att uppfylla villkoren i Avtalet.

 

BBO-engagemang

I tjänsten ”BBO-engagemang” förbrukas löpande den i Kundens aktivitetsplanen, eller avtal ifall ingen överenskommen aktivitetsplan finns på plats, specificerade tiden, eventuella avvikelser står vi för. Då resurser bokas upp för att kunna leverera enligt uppdraget förbrukas tiden även om omständigheter utanför vår kontroll leder till att arbetet inte kan startas, genomföras eller slutföras.

 

Force Majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

 

Avtalets upphörande

Avtalet löper under kontraktstiden med eventuell uppsägningstid enligt Avtalet. Skulle ett löpande avtal inte sägas upp före slutdatum löper avtalet vidare med en ny avtalsperiod med samma längd som den första avtalsperioden. Be Better Online har samma rätt som kund att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid. Be Better Online fortsätter med leverans av tjänster enligt Avtalet ända till sista dagen i avtalsperioden, om inget annat skriftligen överenskommits. Be Better Online har rätt att helt eller del vis överlåta rättigheter samt förpliktelser avseende Avtalet till tredje part.

 

Priser

Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms om inget annat uttryckligen angivits. Om ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer efter att Avtalet ingåtts, äger Be Better Online rätten att reglera avtalade priser i överensstämmelse härmed. Alla priser anges exklusive eventuella kostnader för förvärv av immateriella rättigheter för bilder/foton, eller textmaterial samt exklusive eventuella kostnader för annonsering om detta krävs för leverans av den avtalade tjänsten såvida inget annat skriftligen angivits. Om inget pris angivits för en tjänst gäller pris enligt Be Better Online:s vid tiden gällande prislista, som Kunden fått tillgång till. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändrats eller om det tillkommer arbete utöver det Be Better Online känt till vid avtalets ingång är det föremål för separat fakturering enligt vid tiden gällande prislista.

 

Indexreglering

Priser på löpande avtal, som löpt i mer än 12 månader utan justering av pris, uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan indextalet i januari samma år som avtalets ingång och det senaste definitivt fastställda indextalet.

Hantering av externa kostnader

Vid vidarefakturering/förskottsfakturering av externa kostnader (vanligen annonskostnader) tar vi ut en administrativ avgift på 800 kr per faktureringstillfälle samt vid förmedling av betalning för annonskostnader 5 % av totalt belopp. Förskottsfakturering, debitering av annonskostnader och betalning till annonsplattformar överlåts till och hanteras av Be Better Online:s dotterbolag BAPS AB (org. nr. 556840-4049).

Support

Vår support hjälper till med enklare ärenden inom alla våra tjänsteområden för er digitala marknadsföring. I våra löpande avtal ingår det månadsvis 30 minuter supporttid, tillkommande supporttid debiteras enligt gällande timpris i vår prislista. Tar uppgiften längre tid än 2 timmar att lösa återkommer vi istället med ett tidsestimat för godkännande från er innan arbetet upptas.

Betalningsvillkor m.m.

Fakturering och betalningsvillkor: enligt Avtalet. Om Avtalet inte reglerar betalningsvillkor gäller följande villkor: 20 dagars betalningstid och fakturering periodvis i utförandemånaden. Vid försenad betalning debiteras referensränta + 8% (från förfallodagen till dess full betalning erhållits) samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso. Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Be Better Online rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Försenad betalning är att betrakta som att kund inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Be Better Online rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.

 

Avbokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning

Vid av- eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än två veckor före det inplanerade tillfället äger Be Better Online rätt att debitera 50% av beloppet. Vid av eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än 48 timmar före det inplanerade tillfället äger Be Better Online rätt att debitera hela beloppet, som om tillfället kunnat genomföras.

 

Värvning av personal

Om Kunden under samarbetet med Be Better Online och upp till 12 månader därefter, uppsåtligen anlitar eller anställer personal, som arbetat hos Be Better Online i samarbetet med Kunden, så skall Be Better Online ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 300 TSEK (tre hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett. Denna klausul gäller inte sådana samarbeten som Kunden redan har etablerade innan samarbetet med Be Better Online etablerades, och inte heller om det kan visas att samarbetet etableras utan Kundens kännedom om att personal hos Be Better Online blir involverad.

 

Övrigt ansvar

Be Better Online kan inte i något fall hållas ansvarig för förluster orsakade av försening av någon del av Be Better Online:s tjänster. Inte heller kan Be Better Online hållas ansvarigt för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade annonsbudgetar hos t ex Google, Facebook eller andra annons/affiliatenätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. Be Better Online kan inte hållas ansvarigt för skada som vållats av Be Better Online:s tjänster som t ex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtider för webbplatser och IT-system.

I alla hänseenden är Be Better Online:s ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den summa som fakturerats kunden avseende den aktuella tjänsten de 3 föregående månaderna före tidpunkten då Kunden framställde sitt krav mot Be Better Online. Be Better Online är inte ansvarig om Kunden eller tredje part utan att informera Be Better Online genomför förändringar i domännamn, webbsidor eller länkar. Be Better Online levererar komplexa tjänster som sökmotoroptimering, efter bästa förmåga, men är inte ansvarig för bristande uppfyllelse som resultat av ändringar i bedömningsalgoritmer, sökkriterier, visningspolicy eller andra omständigheter utanför Be Better Online:s kontroll.

Kunden är ansvarig för de eventuella personuppgifter som Be Better Online behandlar på uppdrag av kunden. Kunden ansvarar därför för att inhämta erforderligt samtycke och se till att Kunden har korrekta biträdesavtal samt tydliga rutiner på plats för hantering av personuppgifter.

 

Giltighet och ändring

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. För alla avtal gäller de allmänna villkor som var publicerade vid tidpunkten för avtalets ingående.

 

Tvist

Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor.

Dessa villkor träder i kraft den 1 april 2023.