Agil marknadsföring – vägen till ökade resultat i din marknadsföring

Josef Danoiu | 2023-08-29 | Digital marknadsföring

Att använda sig av rätt metodik är den mest effektiva vägen till att försäkra sig om långvarigt positiva marknadsföringsresultat. 

Det låter kanske som ett extremt antagande för många. Det är inte ovanligt att man tror att de vanligaste utmaningarna som misslyckade marknadsföringsinsatser sitter i detaljerna, som avancerade annonseringsinställningar eller innehållets kreativa nivå. 

Ofta är problemet något helt annat: strukturella hinder i själva metodiken man arbetar med. Det kan handla om ett otydligt syfte med aktiviteterna man genomför, hur själva genomförandet går till och hur vi sedan utvärderar de aktiviteter som har genomförts. Det är inte heller ett ovanligt hinder att man agerar på ett plan som begränsar ens möjligheter genom att helt enkelt inte vara uppdaterad. Dessa begränsningar kan lätt få oss att känna att vi står och trampar på samma plats, oförmögna att röra oss framåt mot de önskvärda resultaten. 

Men, det finns givetvis en lösning på detta problem. Rätt metodik kan vara skillnaden mellan att effektivt hantera de utmaningar man stöter på och att kämpa i motvind utan riktning. I denna artikel kommer vi att presentera begreppet agil marknadsföring, ett metodunderlag som har hjälpt oss med dessa utmaningar. Detta med syftet att hjälpa dig som läsare att avgöra om det är en metodik som kan hjälpa din organisation och marknadsföringsteam.

Vad innebär agil marknadsföring? 

En rimlig plats för oss att börja är att beskriva vad agil marknadsföring är för något. Agil marknadsföring är en arbetsmetodik som präglas av flexibilitet, snabba anpassningar och responsivitet inför förändringar. Det finns olika varianter och tillvägagångssätt som hamnar under begreppet agil marknadsföring, där den centrala tanken för alla är att möjliggöra organisering och prioritering av arbetsuppgifter på ett sätt som gör det möjligt att snabbt anpassa sig till förändringar, öka effektivitet och värde. Förändringarna kan både ske i omvärlden eller i den egna organisationen.

Att vara agil och föränderlig är däremot inte detsamma som att arbeta planlöst. Tvärtom, planering och utvärdering är centrala delar av agil marknadsföringsmetodik. Dock sker planeringen på ett sådant sätt som tillåter flexibilitet och förändring baserat på nya insikter.

Fördelarna med agil marknadsföring är många men dessa är de som vi bedömer som de främsta:

Flexibiliteten: En av de största fördelarna med arbetsmetodiken är flexibiliteten som den erbjuder. Vi kan genom att arbeta agilt snabbt reagera på förändring, oavsett om det kommer från våra egna insikter i utvärderingen eller genom att något har förändrats bortom vår kontroll. 

Effektiviteten: Strukturen som arbetsmetodiken erbjuder uppmuntrar att alla aktiviteter ska planeras på ett sådant sätt så att de går att utföra så effektivt som möjligt. Resultatet är att man hinner göra mer utan att det krävs mer ansträngning i genomförandemomentet.

Kundvärde: Genom att kunna anpassa arbetet vi genomför efter förutsättningar som dyker upp hos kunden, kan vi också leverera ett bättre värde. Agil marknadsföring innebär också ett nära samarbete med kunden där man lägger stor vikt i att förstå kundens situation, ge och ta emot feedback och inkludera kunden i arbetet som genomförs.

Datadrivet lärande: Agil marknadsföring har en viktig komponent centrerad kring lärdomarna man får under arbetets gång. Agil marknadsföringsmetodiks kontinuerliga cykel av planering, genomförande och utvärdering innebär att det är lätt att förbättra resultaten genom de insikter man får genom hela processen. 

Mänsklig interaktion: Även fast det finns en stor kraftfull potential i teknik och verktyg så ligger fokuset fortfarande på mänskliga interaktioner. Individerna i teamet blir hjältarna där deras samarbete, kommunikation och interaktion mellan varandra blir avgörande för framgång.

Agile Marketing Manifesto – Utgångspunkten för agil marknadsföring

Att arbeta agilt är ingen ny idé. Redan år 2001 myntades termen “agil” med publikationen av Agile Manifesto. Agile Manifesto var primärt inriktat på mjukvaruutveckling men man märkte snabbt att idéerna från Agile Manifesto var universella nog för att tillämpas inom fler branscher. Marknadsföringsbranschen var inte sen med att testa idéerna och det visade sig att det även gav goda resultat för oss. 2012 tog en grupp framstående marknadsförare initiativet att skapa en version av manifestet som fick namnet “Agile Marketing Manifesto”, där idéerna var anpassade för marknadsföringens behov. 

Även om manifesten i sig inte bör ses som strikta regler så representerar de en samling beprövade principer som genom åren har visat sig vara effektiva i många olika kontexter. Det är dessa principer som all agil marknadsföring bygger på och som, när de implementeras korrekt, kan leda till större effektivitet, snabbare reaktion på marknadsförändringar, bättre övergripande resultat. Möjligheten att helt enkelt kunna leverera ett bättre värde.

Manifestet omfattar följande kärnvärden:

 1. Fokusera på värdet för kunden snarare än på att utföra specifika aktiviteter.
 2. Leverera värde tidigt och ofta i processen snarare än att invänta perfektion.
 3. Skaffa lärdomar genom experiment och data snarare än att utgå från åsikter.
 4. Arbeta korsfunktionellt snarare än att upprätta silos och hierarkier.
 5. Anpassning till förändring snarare än att slaviskt följa en uppsatt plan.

Utöver detta så beskriver manifestet även tio principer som bygger vidare på kärnvärdena. Dessa är följande:

 1. Framstående marknadsföring bygger på nära samarbete, transparens och betydelsefulla interaktioner med såväl interna som externa partners.
 2. Uppmuntra och värdesätt en mångfald av perspektiv.
 3. Möt förändringar med öppenhet, alltid med syftet att förstärka kundvärdet.
 4. Planera med just den detaljnivå som krävs för att prioritera och genomföra effektivt.
 5. Våga att ta risker och betrakta misslyckanden som möjligheter till lärdom.
 6. Prioritera att organisera i små tvärfunktionella team när så är möjligt. 
 7. Centrera marknadsföringsåtgärder runt engagerade individer och ge dem förtroendet de behöver för att prestera.
 8. Ett hållbart arbetstempo är en nyckelfaktor för långsiktig framgång inom marknadsföring.
 9. Enbart agil marknadsföring är inte svaret; det är lika viktigt att konstant finjustera och fördjupa kunskaperna inom fundamental marknadsföring. 
 10. Sträva alltid efter att förenkla och simplifiera arbetet.

När man implementerar agil marknadsföringsmetodik behöver man komma ihåg att alla organisationer är unika. Metoden kan behöva skräddarsys och anpassas något efter organisationens behov, men andemeningen i dessa kärnvärden och principer behöver kvarstå för att metoden ska betraktas som en agil marknadsföringsmetodik.

Agilitet som svar på utmaningar

Agila marknadsföringsmetoder används av många olika organisationer, men det är några specifika utmaningar som gör att vissa organisationer drar särskilt stor nytta av dem. Agilitet blir särskilt värdefullt i affärslandskap som präglas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (även kallat VUCA-faktorer). För att avgöra om agilitet är särskilt viktigt för ens organisation så kan det vara en bra startpunkt i att analysera dessa faktorer. 

För att belysa detta så går vi igenom några exempel, starkt präglade av branschen vi befinner oss i:

Volatilitet: Ett volatilt affärsklimat kantas av situationer där saker förändras snabbt på ett oförutsägbart sätt. Teknologisk förändring, exempelvis introduktionen av AI, är en bidragande faktor till volatilitet. En annan volatil faktor skulle kunna vara uppkomsten av nya digitala plattformar och ständiga uppdateringar från jättar som Meta, Google och Microsoft gör att det blir svårt att förutse långsiktiga förändringar.

Osäkerhet: Osäkerhet uppstår när vi inte kan förutsäga framtida händelser på grund av brist på information. Ett tydligt sådant exempel var Corona-pandemin där många konsumenters beteenden kom att förändras snabbt. Ett annat exempel är hur lagändringar, särskilt kring datalagring, förändras och skapar osäkerhet.

Komplexitet: Med komplexitet syftar man på ett affärslandskap där det finns många olika faktorer som är i relation med situationen man befinner sig i. Den digitala erans marknadsföring medför att företag måste finnas på en mängd olika plattformar. Det medför en högre grad av komplexitet i och med att man också behöver kunna hantera och behärska en mängd olika plattformar, verktyg och kanaler. Dessutom kan kunderna nu interagera med företaget genom en stor mängd touchpoints vilket gör kundresan mer komplex. 

Tvetydighet: När en verklighet är svårtolkad, med motstridiga signaler gällande en och samma situation kan tvetydighet uppstå. Ta SEO till exempel. Vissa hävdar att SEO kommer att bli förlegat där nya sätt att söka uppstår, andra menar att dess betydelse till och med ökar i och med samma situation. Eller exempelvis hur AI-genererat innehåll kan ses både som icke-tillåtet och tillåtet beroende på dess kvalitet och syfte.

Hur fungerar det att arbeta med agil marknadsföring?

Att arbeta med agil marknadsföring innebär att man som team följer en dynamisk process där beslut främst fattas baserat på uppsamlad data. Individerna i teamet väljs baserat på sin kompetens och ges sedan utrymme att arbeta tillsammans utan strikt styrning. Teamet har möjlighet att snabbt förändra sin plan för att kunna agera på information som man har identifierat och man testar utfallet av sina aktiviteter mot en övergripande målbild. 

Det blir som en slags cykel där man kontinuerligt planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. Denna arbetscykel kallas för en iteration. En iteration kan variera i längd mellan olika team och uppdrag men den bör hållas så kort som möjligt, vanligtvis högst upp till en månad.

Vi går igenom alla faserna i en iteration här nedan:

Planering: I planeringsfasen fastställer teamet vilka aktiviteter som behöver genomföras och vad det tänkta syftet med aktiviteterna är. Aktiviteterna rangordnas efter deras betydelse att förverkliga målet som finns för marknadsföringen och delas upp i mindre hanterbara delar som sedan utförs parallellt eller i följd efter varandra. Det viktiga är att ha en detaljerad men ändå flexibel plan, med fokus på att verkligen utföra och inte bara planera.

En av grunderna i agil marknadsföring är att våga ta risker och att testa nya saker. Det kräver att vi också planerar in experimentella aktiviteter som utmanar våra perspektiv eller som kan ge oss nya insikter. Det finns ingen fast gräns på hur stor del av alla aktiviteter som ska vara experimentella, det gäller att hitta en nivå som lämpar sig för det specifika fallet.

Genomförande: Efter planeringen börjar själva utförandet av arbetet. Här är en framgångsfaktor att det sker ett nära samarbete mellan alla involverade individer. Teamen behöver ha en möjlighet att fritt kunna arbeta ihop utan strukturella hinder.

För att visualisera arbetsflödet använder sig många av verktyg som tydligt illustrerar arbetsflödet på arbetsbrädor. Dessa arbetsbrädor visar aktiviteternas framsteg genom faser där en aktivitet genomgår olika faser som “backlog”, “att göra”, ”pågående” och “klart”. Med de välstrukturerade aktiviteterna från planeringsfasen, indelade i mer hanterbara segment, säkerställs ett effektivt arbetsflöde. Aktiviteter kan därmed startas och avslutas effektivt ett fåtal åt gången.

Utvärdering: Här prioriteras data och tester över traditionella åsikter. Efter genomförda aktiviteter analyseras och granskas resultaten. Detta för att förstå vad som fungerade, vilka områden som kan förbättras och för att dra lärdomar inför framtiden. Alla insikter dokumenteras för att lärandet ska ge en stabil grund för nästa iterationsplanering.

Denna cykliska process av att ständigt anpassa sig, testa och lära säkerställer att marknadsföringsteamet är redo att möta utmaningar som annars hade varit mer utmanande att ta sig an. Man genomför processen och fortsätter att arbeta tills dess att målet är uppnått och ett nytt sådant definieras upp.

Efter att ha diskuterat agil marknadsföring och dess fördelar, bör du fundera över om det är rätt metod för din organisation. Upplever du att nuvarande strategi inte längre är effektiv, eller om verkligheten skiftar snabbare än vad ni kan anpassa er till, kan den agila marknadsföringsmetoden vara svaret även för er.

I en tid präglad av konstant förändring blir anpassningsförmåga central. Här kan agil marknadsföring spela en viktig roll. Om du behöver råd kring digital marknadsföring, tveka inte att nå ut till oss. Vi hjälper er!

Josef Danoiu

Josef har samlat på sig en bred kompetens inom digital marknadsföring. Han kan allt från annonsering till spårning – men är allra bäst på SEO. Utanför jobbet gillar Josef att äta så mögliga ostar som möjligt, spela svåra strategispel och testa nya tech-prylar.