Employee Advocacy – Engagera dina anställda som varumärkesambassadörer

Linnea | 2023-11-29 | Hos BBO

Kan man skapa en bättre företagskultur och samtidigt stärka sin position som varumärke på marknaden? Ja, detta är fullt möjligt genom att anamma Employee Advocacy!

I vår samtid överskuggas traditionell marknadsföring allt oftare av autentiska berättelser och personliga rekommendationer, vilket har gjort Employee Advocacy allt viktigare för företags framgång. Genom att anställda delar företagets värderingar och initiativ, kan de förbättra företagets varumärkeskännedom och skapa ett förtroende som är svårt att uppnå genom andra marknadsföringsinsatser. 

I den här artikeln kommer vi gå djupare in på vad Employee Advocacy faktiskt är och varför du ska arbeta med det. Vi kommer också dela med oss av praktiska exempel på hur du kan gå tillväga för att skapa ett eget Employee Advocacy-program.

Vad är Employee Advocacy?

Med Employee Advocacy kan anställda agera som ambassadörer för företaget, genom att använda sina personliga medieplattformar och nätverk för att marknadsföra och företräda företaget. Det är en form av organisk marknadsföring som handlar om att uppmuntra de anställda att dela företagsnyheter, insikter och framgångshistorier samt delta i branschrelaterade diskussioner. Genom att göra detta fungerar de anställda som trovärdiga förespråkare för företaget. 

Employee Advocacy gynnar även de anställda i den mening att de kan få chansen att framstå som branschexperter på sitt område. Detta kan bidra till kompetensutveckling, att de stärker sitt personliga varumärke samt får ett större professionellt nätverk.

Praktiska exempel på Employee Advocacy

Gilla och dela innehåll: Uppmuntra anställda att gilla inlägg som företaget gör på sociala medieplattformar. För ett ännu större engagemang kan medarbetare dela företagets inlägg, på till exempel LinkedIn, och addera en personlig kommentar om hur innehållet reflekterar deras dagliga arbete eller företagets värderingar. 

Delta i branschdiskussioner: Anställda kan engagera sig i sociala mediegrupper som är relevanta för deras yrkesroll eller bransch, där de naturligt kan nämna sin arbetsgivares expertis eller bidrag till ämnet.

Framhäv företagskulturen: Medarbetare kan använda Instagram eller Facebook för att dela bilder eller berättelser från företagsevent, välgörenhetsaktiviteter eller teambuilding-övningar, vilket visar företagskulturen och miljön de arbetar i.

Videoinnehåll: En anställd kan skapa en inspirerande video om sin arbetsroll eller ett nyligen avslutat projekt och dela det på sociala medier, vilket ger en inblick i företagets arbetsprocesser och framgångar.

Podcast och webinarer: Möjliggör för anställda som är experter inom sina områden att medverka i podcasts eller webinarier, vilket positionerar både dem och företaget som thought leaders inom branschen.

Fördelarna med Employee Advocacy

Fördelarna att arbeta med Employee Advocacy är ökad varumärkesexponering, förstärkt företagskultur och ökad försäljning. När anställda hjälper till att sprida företagets innehåll når budskapet, på ett autentiskt sätt, en bredare publik, vilket i sin tur kan attrahera fler potentiella kunder och öka försäljningssiffrorna. 

Ökad räckvidd och varumärkeskännedom

När anställda delar företagsrelaterat innehåll på sina sociala medieplattformar utökas företagets räckvidd exceptionellt, vilket bidrar till en ökad varumärkeskännedom. En bidragande faktor till detta är att på sociala medier premierar algoritmen innehåll delat av privatpersoner framför företagskonton. Dessutom har varje medarbetare ett eget, unikt nätverk – ofta med en bredare geografisk och demografisk spridning än företaget de arbetar på. 

Personifiera varumärket

Låt anställda vara ansiktet utåt för företaget. Genom att personifiera varumärket och låta er målgrupp se människorna bakom företaget, kan du skapa en mer personlig och trovärdig upplevelse för potentiella kunder och framtida medarbetare.

Etablera förtroende

När innehåll upplevs som autentiskt och naturligt tenderar vi som mottagare känna ett större förtroende för och lita mer på det som sägs. Det är enklare att relatera till en person än ett företag. När medarbetare engagerar sig i sitt företags aktiviteter och innehåll uppfattas företaget som mer genuint och äkta.

Förbättrad företagskultur och engagemang 

Employee advocacy kan skapa en känsla av gemenskap och stolthet hos medarbetarna, vilket kan resultera i ökad produktivitet och lojalitet mot företaget. Detta eftersom Employee Advocacy ger anställda chansen att engagera sig och vara delaktiga i företagets framgångsresa. 

Attrahera och behålla talanger

Genom att skapa en positiv och autentisk närvaro på sociala medier genom dina anställda kan du inte bara attrahera nya talanger utan också behålla och engagera de befintliga. När anställda delar sina positiva erfarenheter framstår företaget som en attraktiv arbetsgivare och företagets image som en önskvärd arbetsplats förbättras.

Ökad försäljning genom autentiska ambassadörer

Medarbetare som delar sina personliga erfarenheter av företagets produkter och tjänster kan påverka sina nätverk positivt och öka försäljningen. Deras autentiska berättelser skapar ett genuint intresse och förtroende hos potentiella kunder.

Utmaningar och best practice

Företag som implementerar Employee Advocacy-program kan stöta på flera utmaningar. En utmaning är att behålla de anställdas engagemang, eftersom intresset kan avta över tid om inte strategin är väl genomtänkt. En annan vanlig svårighet är att säkerställa att innehållet som delas är i linje med företagets varumärkesidentitet. Det kan även vara en utmaning att mäta de faktiska resultaten av insatserna.

För att övervinna dessa utmaningar är best practice att först och främst definiera tydliga riktlinjer för innehåll som ska delas och produceras, så att medarbetarna känner sig säkra på vad som är lämpligt att publicera. Något som också är viktigt är att hitta vad som motiverar dina medarbetare – kanske är det en flaska bubbel eller en trisslott? 

Regelbunden utbildning och kommunikation om värdet av Employee Advocacy kan också bidra till att bibehålla engagemanget. Slutligen bör man kontinuerligt följa upp effekten av  ert Employee Advocacy-program.

Hur man skapar ett framgångsrikt Employee Advocacy-program

Planering och målsättning

Grundläggande komponent för ett framgångsrikt Employee Advocacy-program är noggrann planering och tydlig målsättning. Det handlar om att definiera vad företaget vill uppnå med sina anställdas engagemang och hur dessa mål kan mätas och utvärderas.

Definiera syfte och mål

Först och främst bör företaget fastställa syftet med arbetet. Är målet att öka varumärkesmedvetenheten, förbättra försäljningen, attrahera talanger eller förstärka företagets trovärdighet? Konkreta exempel kan vara att uppnå en ökning i webbtrafik från sociala medier eller att generera ett bestämt antal leads genom de anställdas nätverk.

Val av KPI:er

För att effektivt mäta framgången bör företaget först identifiera vilka nyckeltal (KPI:er) som bäst återspeglar målen med programmet. Om målet är att öka varumärkesmedvetenheten kan till exempel antalet visningar och räckvidden av de inlägg som de anställda delar vara relevanta nyckeltal. Om målet istället är att generera leads, är konverteringsfrekvensen – det vill säga andelen personer som tar en önskad handling efter att ha interagerat med innehållet – ett viktigt mått.

SMART-mål

Nästa steg är att sätta upp SMART-mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda). Ett exempel på detta kan vara att ”Öka trafiken till företagets karriärsida med 25% inom sex månader genom anställdas delningar på LinkedIn”. Detta mål är specifikt, lätt att mäta och har en tydlig tidsram. Läs mer om SMART-mål i vår artikel: Så använder du smarta mål för bättre digitala resultat.

Skapa en tidsplan

Företaget behöver också en tidsplan som detaljerat beskriver när och hur olika delar av Employee Advocacy-programmet ska genomföras. Det kan inkludera deadlines för utbildningstillfällen internt, när innehållsplanen ska vara färdigställd och när första utvärderingen av insatserna ska ske. En tidsplan skulle kunna vara att man under första kvartalet fokuserar på internutbildning, andra kvartalet på innehållsskapande och tredje kvartalet på att maximera delning och engagemang.

Informera och utbilda dina medarbetare

För att dina anställda ska kunna agera som effektiva ambassadörer för ditt varumärke, är det avgörande att de får rätt förutsättningar. Detta innebär inte bara att de har tillgång till relevant och delbart innehåll, utan även att de har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att navigera i sociala medier på ett sätt som gynnar både dem själva och företaget.

Utbildning i sociala medier

Ett konkret exempel på utbildning är att genomföra en interaktiv workshop. Där kan de anställda få lära sig grunderna i sociala medier, hur man skapar engagerande inlägg, vilka tider som är bäst för att posta, och hur man kan använda hashtags för att öka räckvidden. Företaget kan även erbjuda avancerade kurser i ämnen som personligt varumärkesbyggande, nätverkande online och content marketing.

Är du intresserad av en internutbildning inom sociala medier?

Kontakta oss här!

Enkel tillgång till delbart innehåll

Ett annat viktigt steg är att tillhandahålla en innehållsbank där anställda enkelt kan hitta och välja innehåll att dela. Denna bank kan innehålla allt från företagets senaste blogginlägg och nyhetsartiklar till kundcase. Det är viktigt att innehållet är lättförståeligt och anpassat för delning på sociala medier.

Riktlinjer och policy

För att säkerställa att allt delbart innehåll är i linje med företagets värderingar, är det väsentligt att utveckla riktlinjer. Dessa kan inkludera instruktioner om företagets tonalitet, vilka typer av bilder som kan användas, och hur man ska hantera känsliga ämnen. Grundläggande är också att inkludera en policy som klargör vad som är konfidentiellt och inte bör delas.

Feedback och uppmuntran

För att de anställda ska känna sig säkra och motiverade i sin roll som ambassadörer är det värdefullt att regelbundet ge feedback på deras insatser. Uppmuntra dem genom att lyfta fram särskilt framgångsrika exempel inom företaget. Det kan vara allt från ett omnämnande i ett internt nyhetsbrev till ett offentligt erkännande i större forum. Eller kanske en rolig företagsaktivitet tillsammans om ni har nått upp till ert mål?

Mäta framgång och justera strategin

Kontinuerlig uppföljning av innehåll 

Ett framgångsrikt program kräver även kontinuerlig uppföljning och anpassning. Data som samlas in bör analyseras för att ge insikt om vad som fungerar och vad som kan förbättras. Om data visar att vissa typer av innehåll genererar mer engagemang än andra, kan detta vara en indikation på att företaget bör fokusera på att skapa mer av detta innehåll.

Kontinuerlig uppföljning av engagemang

En framgångsrik strategi för Employee Advocacy är aldrig statisk, utan kräver kontinuerlig optimering. Om medarbetare inte är aktiva eller genererar önskat engagemang, kan det vara ett tecken på att företaget behöver omvärdera de incitament eller utbildning som erbjuds. För att hålla programmet aktuellt är det därför viktigt att uppdatera utbildningsmaterial och se över medarbetarnas motivatorer. 

Employee Advocacy – en nyckel till digital framgång och förbättrad företagskultur

Sammanfattningsvis, medan Employee Advocacy redan är ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och varumärkesbyggande, kommer dess framtida utveckling att forma hur företag och anställda samverkar i det digitala landskapet. Företag som är tidigt ute med att anpassa sig och investera i sina anställdas förmåga att fungera som varumärkesambassadörer kommer ha lättare att inge förtroende och skapa relation med sin målgrupp. 

Med den ökande trenden av distans- och hybridarbete kan Employee Advocacy bli ett ännu viktigare verktyg för att bibehålla företagskulturen och samhörighetskänslan. Anställda som arbetar på distans kan använda sina sociala nätverk för att visa sin arbetsdag och företagets kultur på ett sätt som är autentiskt och relaterbart för deras följare. 

Med detta sagt, kom ihåg att Employee Advocacy är ett lagarbete som ska vara roligt och i slutändan gynna både medarbetarna och företaget. Så ta reda på vad som motiverar dina medarbetare, skapa en plan och sätt igång!

Rosanna Widén

Rosanna har arbetat med marknadsföring sedan 2017, inom framförallt copywriting och digital annonsering. Hon har också jobbat med eventplanering och på Hovstallet. Rosanna gillar att uppleva nya platser tillsammans med sin sambo – särskilt på motorcykel för extra frihetskänsla.