Hur digitala marknadsförare kan anpassa sig till den nya AI-eran i arbetslivet

Josef Danoiu | 2023-05-15 |

Vi står inför en ny era för arbetslivet. I denna nya era kommer arbetsuppgifterna för många att likna dem som mellanchefer hanterar idag, och detta kommer att bli allt vanligare ju längre in i framtiden som vi rör oss. Anledningen är den snabba utvecklingen av AI och dess ökande närvaro i arbetslivet, speciellt för oss som arbetar med digital marknadsföring. För att förstå varför detta är fallet och hur AI påverkar våra framtida arbetsuppgifter, låt oss börja med att utforska nutiden.

Från konkurrensfördelar till nödvändigheter

AI-verktyg blir allt mer avancerade och integreras i allt fler arbetsprocesser. Redan idag märker vi att AI-verktyg kan skala bort tidskrävande moment i arbetsprocesser, vilket resulterar i ökad produktivitet och effektivitet. För många av våra arbetsprocesser på BBO så börjar AI att få en allt mer tydligt effektiviserande roll.

Just nu använder många företag AI-verktyg för att få konkurrensfördelar i sina erbjudanden gentemot kunder. Men snart kommer det att vara en absolut nödvändighet att använda AI för att överleva i branschen. Det är inte första gången vi ser denna trend med ny teknik.

Lärdomar om delegering

För två år sedan tog jag klivet från specialist till avdelningschef. Under denna tid insåg jag hur kraftfullt det är med effektiv delegering, en färdighet som jag fortsatt arbetar på idag. Delegering av arbete kräver att man förstår sina medarbetares styrkor och svagheter och kan fördela arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Även om olikheterna kan vara fler än likheterna så finns det några väldigt tydliga likheter i delegeringen till en AI och till en mänsklig kollega. Med AI:s växande roll i arbetslivet blir denna färdighet ännu viktigare, inte bara för chefer, utan för alla som arbetar med digital marknadsföring.

Genom att bemästra delegering kan vi fördela vår tid mer effektivt där den ger störst nytta, förbättra produktiviteten, koncentrera oss på kreativitet och strategi, och kanske mest betydelsefullt, skapa större värde med tiden vi har till förfogande. Allt detta blir möjligt genom att vi lär oss att samarbeta med våra nya AI-kollegor.

Tre färdigheter att öva på för att leda AI-kollegor

För att förbereda oss för en framtid där vi leder våra nya AI-kollegor, finns det några färdigheter vi kan börja öva på redan nu:

1. Strukturera information: När du delegerar arbete till en kollega eller AI är det viktigt att informationen är tydlig och strukturerad. Lär vi oss att förse våra kollegor och AI med klar och strukturerad information utan underförstådda instruktioner ökar chansen att uppgiften utförs enligt förväntan. För AI är det extra viktigt att vara noggrann eftersom de inte tolkar underförstådda instruktioner lika enkelt som en mänsklig kollega.

2. Förklara kontexten: Öva på att ge relevant bakgrundsinformation och förklara hur uppgiften relaterar till övergripande mål och strategier. Genom att dela kontexten hjälper vi både kollegor och AI att fokusera på de relevanta detaljerna för den specifika uppgiften. Att ange den specifika kontexten för uppgiften hjälper oss att få mer unika och anpassade resultat, vilket motverkar oron att alla kommer att få samma resultat genom att använda samma AI-verktyg.

3. Granska och redigera: Både kollegor och AI kan behöva hjälp med att justera och förbättra sitt arbete. Det kan röra sig om att redigera text, övervaka API-kopplingar, granska formler, och liknande uppgifter. Ibland behöver vi flera perspektiv på ett och samma problem, och ibland handlar det om att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Genom att öva på att granska och redigera arbete kan vi säkerställa att resultatet från både kollegor och AI håller hög kvalitet och överensstämmer med våra förväntningar. Detta hjälper oss att utnyttja vår mänskliga expertis och AI:s kapabiliteter på bästa möjliga sätt.

Framtiden: AI, delegering och anpassning

I takt med att AI blir alltmer integrerat i våra arbetsprocesser måste vi anpassa hur vi arbetar och vilka färdigheter vi utvecklar. Att bemästra delegering och förstå hur man leder både mänskliga och AI-kollegor kommer att bli avgörande för att maximera produktivitet, frigöra tid för mer stimulerande arbetsuppgifter och utnyttja AI:s fulla potential. Genom att förbereda oss redan nu för denna framtid kan vi bli ännu mer framgångsrika i en arbetsmiljö där AI och delegering spelar centrala roller.

Och ja, jag lever som jag lär – har tagit hjälp av vår AI-kollega för denna artikel.

Josef Danoiu

Josef har samlat på sig en bred kompetens inom digital marknadsföring. Han kan allt från annonsering till spårning – men är allra bäst på SEO. Utanför jobbet gillar Josef att äta så mögliga ostar som möjligt, spela svåra strategispel och testa nya tech-prylar.